Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er fiskejollen.dk, og dens hjemsted er Vesthimmerlands kommune.

§ 2

Formålet er at skabe oplevelser for foreningens medlemmer, og udveksle erfaringer gennem de arrangerede ture og arrangementer.

§ 3

Enhver kan optages som medlem af foreningen. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse, ligesom den kan ekskludere et medlem i særlige tilfælde.

§ 4

Foreningens højeste myndighed er de fremmødte på generalforsamlingen. Den afholdes i juni hvert år, og dagsorden er:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Fremlægning af regnskab

Indkomne forslag

Valg til bestyrelsen og suppleant

Valg af revisor.

Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af dagsorden.

Indvarsling til generalforsamling skal ske med 14 dages varsel, ved særskilt meddelelse til hvert medlem.

Indvarslingen skal angive dagsorden.

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Beslutninger om vedtægtsændringer og foreningens opløsning kræver dog at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

Der kan stemmes ved fuldmagt, vedrørende ting på dagsordenen. Fuldmagten skal godkendes af de fremmødte på generalforsamlingen. Stemmeafgivning sker skriftligt. Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

§ 5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Desuden vælges 1 suppleant og 2 revisorer, samt en revisorsuppleant, for 2 år ad gangen. Ved hver generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer af bestyrelsen, samt den ene revisor, første gang ved lodtrækning. Suppleant til bestyrelsen, samt revisorsuppleant vælges for 2 år.

Bestyrelsen vælger sin formand og kasserer, og fordeler i øvrigt forretningerne mellem sig.

Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når blot 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed udgør formandens stemme udslaget.

Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, som efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende.

§ 6

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen, og skal være indbetalt inden 15. juli. Regnskabsåret går fra 1/6 til 31/5. Første års kontingent afhænger af indmeldelsestidspunktet.

§ 7

Udmeldelse skal ske skriftligt med 1 måneds varsel til en 1. juni.

§ 8

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeri i foreningens eventuelle vande, herunder fastsættelse af betaling for fiskeri.

§ 9

I tilfælde af foreningens opløsning indsættes eventuelle midler på en bankbog i indtil 3 år, til opstart af ny forening. Herefter tilfalder foreningens midler Danmarks sportsfiskerforbund til ophjælpning af fiskebestanden i Nordjyske vande.