Natfiskeri_Lundby_Fskepark_09-10-17

NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17006
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17006
Author: Picasa
Aperture: 4
Camera: DSC-W810
Iso: 100
Copyright: Copyright 2009
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17004
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17004
Author: Picasa
Aperture: 4
Camera: DSC-W810
Iso: 100
Copyright: Copyright 2009
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-018
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-018
Author: Picasa
Aperture: 4
Camera: DSC-W810
Iso: 100
Copyright: Copyright 2009
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17009
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17009
Author: Picasa
Aperture: 4
Camera: DSC-W810
Iso: 100
Copyright: Copyright 2009
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17005
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17005
Author: Picasa
Aperture: 7
Camera: DSC-W810
Iso: 400
Copyright: Copyright 2009
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17002
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17002
Author: Picasa
Aperture: 12
Camera: DSC-W810
Iso: 100
Copyright: Copyright 2009
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17013
NatfiskeriLundbyFskepark09-10-17013
Author: Picasa
Aperture: 4
Camera: DSC-W810
Iso: 100
Copyright: Copyright 2009